„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
    w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Wszyscy mieszkańcy Pyskowic, którzy spełniają warunki określone w Programie
i chcieliby skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, powinny złożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci w wieku do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w terminie do dnia 9 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, przy
ul. Strzelców Bytomskich 3.

Formularz karty jest dostępny tutaj-link a wersję papierową można otrzymać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Uwaga! Złożenie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu oraz przyznaniem usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Liczba uczestników oraz wymiar usług asystencji osobistej będzie uzależniony od wysokości środków otrzymanych od Wojewody na realizację Programu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – pobierz