Projekt: „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach”

Realizacja projektu pn: „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach „

Projekt pn.  „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.


Tytuł projektu: „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach”

Beneficjent: gmina Pyskowice

Wartość projektu: 131 625,00 zł

Dofinansowanie UE: 111 881,25 zł

Okres realizacji: 2023-01-02 – 2023-08-31

Cel główny projektu: Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania zdrowotnych czynników ryzyka na zdrowie 24 pracowników (w tym 21k) biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyskowicach, poprzez modernizację ergonomii stanowisk pracy oraz przeprowadzenie szkoleń tematycznych.

Przedmiot projektu: Projekt zakłada wdrożenie działań związanych z niwelowaniem negatywnych czynników zdrowotnych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym kierowniczych,
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Cel projektu: Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach poprzez realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 24 pracowników, w tym 21 kobiet.

Projekt zakłada wdrożenie dwóch komponentów:

1. komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne);

2. komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe).