Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-120 Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część elementów strony nie zawiera tekstów alternatywnych, pełnią rolę dekoracyjną, mogą również pojawić się puste, nieaktualne linki.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Knopek.
 • E-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl
 • Telefon: 32 233 23 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach
 • Adres: 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3
 • E-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl
 • Telefon: 32 233 23 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, budynek przy ulicy Strzelców Bytomskich 3.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do wejścia prowadzą schody i platforma dla wózków Z pracownikiem biura podawczego można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 233 23 55. Dojazd i wejście umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wejście do siedziby OPS (platforma przy wejściu do budynku OPS). Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Obsługa Klienta w ramach wszystkich działów jest umiejscowiona na parterze – sprawy załatwiane są na tym poziomie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnej sekcji OPS przy wsparciu pracownika Ośrodka.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Platforma jest dostępna przy wejściu do siedziby OPS. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika socjalnego i pracownika Biura Podawczego, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 233 23 55.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 233 23 55, e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl. Dostępność usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Centrum Wsparcia Rodziny- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, budynek przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 83.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do wejścia prowadzą schody i pochylnia dla wózków. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon. Z pracownikiem Centrum Wsparcia Rodziny można skontaktować się również telefonicznie, tel. 518 868 362 . Dojazd i wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Siedziba Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się na I piętrze, na które prowadzą schody. W budynku brak windy. Korytarze i pomieszczenia przystosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osoby z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Brak windy, platformy. W przypadku chęci skorzystania z usług Centrum istnieje możliwość skorzystania z oferowanych form wsparcia w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 233 23 55, e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl. Dostępność usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.