Formy wsparcia

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W ramach indywidualnych spotkań z psychologiem w Centrum Wsparcia Rodziny można uzyskać pomocy w trudnościach życiowych szczególnie w sytuacji niezaradności opiekuńczo – wychowawczej. Wsparciem objęte są osoby dorosłe oraz dzieci. Celem poradnictwa jest pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, analiza przyczyn i skutków niepożądanego zachowania oraz planowanie działania. W ramach współpracy z psychologiem prowadzona jest także edukacja w zakresie wiedzy i umiejętności istotnych dla klienta (np. komunikacji, zrozumienia emocji, umiejętności radzenia sobie ze stresem).

Asystent rodziny

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.

OPIEKUN DZIECIĘCY

Opiekun pełni funkcje wychowawczo – opiekuńcze oraz wykonuj konieczne zabiegi higieniczne podczas sprawowania opieki nad dziećmi. Dba o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka poprzez kształtowanie właściwego zachowania oraz nawyków. W trakcie zajęć opiekun zabiera dzieci na spacery, organizuje zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, artystyczne, ruchowe oraz animuje młodych podopiecznych.