Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11sierpnia 2022r., albo po tym dniuw przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Zatem, warunki otrzymania dodatku elektrycznego:

 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną,
 • uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB)

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
 • gospodarstwom domowym, które uzyskały prawo do dodatku węglowego lub do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (drewno kawałkowe, pelet lub inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy).
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe,
  po cenie i
  od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

 • 1000 zł lub
 • 1500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (pok. 127 i 128)

poniedziałek, wtorek i środka 8:00 – 15:00

czwartek 8:00 – 17:00

piątek 8:00 – 13:00

Wypłata dodatku elektrycznego następuje do 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego- http://ops.anjon.pl/wp-content/uploads/2022/12/Wniosek-dodatek-elektryczny.pdf