Ochrona danych osobowych/RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: sekretariat@ops.pyskowice.pl
 1. Administrator na podstawie art. 37.7 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) tj. Pana Wojciecha Durczok, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@inspektor-gliwice.pl
 2. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotowych czynności administracyjnych. Okres przechowywania dokumentacji jest wskazany w obowiązującym dla OPS Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt., za wyjątkiem sytuacji gdzie przepisy szczególne wydłużają ten okres.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@ops.pyskowice.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej,  na adres: 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.